Dokumentai

Nuostatai

Ugdymo organizavimo tvarkos aprašas

Klaipėdos jūrų kadetų mokyklos 2023–2024 mokslo metų ugdymo planas

Klaipėdos jūrų kadetų mokyklos 2022–2023 mokslo metų ugdymo planas

Klaipėdos jūrų kadetų mokyklos 2021 -2022 mokso metų ugdymo planas

Klaipėdos jūrų kadetų mokyklos 2020-2021 mokslo metų ugdymo planas

Klaipėdos jūrų kadetų mokyklos individualaus ugdymo plano keitimo tvarka

Jūrų kadetų ugdymo samprata

Veiklos planas

Strateginis planas

Mokyklos veiklos ataskaitos

Vadovo veiklos ataskaitos

Klaipėdos jūrų kadetų mokyklos darbo tvarkos taisyklės

Vidaus tvarkos taisyklės

Klaipėdos jūrų kadetų mokyklos mokinių pamokų lankomumo užtikrinimo tvarkos aprašas (lankomumo aprašas)

Klaipėdos jūrų kadetų mokyklos mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas

Klaipėdos jūrų kadetų mokyklos mokinių individualios pažangos stebėjimo ir fiksavimo tvarkos aprašas

Klaipėdos jūrų kadetų mokyklos švietimo pagalbos mokiniui teikimo tvarkos aprašas

Klaipėdos jūrų kadetų mokyklos smurto ir priekabiavimo prevencijos politika

Smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo Klaipėdos jūrų kadetų mokykloje tvarkos aprašas

Klaipėdos jūrų kadetų mokyklos nuotolinio mokymo(si) aprašas

Klaipėdos jūrų kadetų mokyklos etikos kodeksas

Klaipėdos jūrų kadetų mokyklos pedagogų etikos kodeksas

Asmens duomenų apsauga

Klaipėdos jūrų kadetų mokyklos nuotolinio darbo tvarkos aprašas

Klaipėdos jūrų kadetų mokyklos darbo apmokėjimo sistemos aprašas

Klaipėdos jūrų kadetų mokyklos įtampą darbe mažinančių priemonių nustatymo tvarkos aprašas

Klaipėdos jūrų kadetų mokyklos lygių galimybių politika

Klaipėdos jūrų kadetų mokyklos pareigybių, dėl kurių rengiamas konkursas, sąrašas

Klaipėdos jūrų kadetų mokyklos COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) valdymo priemonių planas organizuojant ugdymo procesą

Įsakymas dėl Klaipėdos jūrų kadetų mokyklos direktoriaus 2020 m. rugpjūčio 28 d. įsakymo nr. V1-48 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) valdymo priemonių plano organizuojant ugdymo procesą mokykloje“ pakeitimo (2022 m. balandžio 13 d. Nr. V1-23)

Skip to content