Biblioteka


Bibliotekininko funkcijos:

 • planuoja, organizuoja, analizuoja mokyklos bibliotekos darbą;
 • rengia metinę mokyklos bibliotekos veiklos ataskaitą, teikia ją mokyklos direktoriui ir direkcijos tarybai;
 • komplektuoja mokyklos ugdymo procesui reikalingą programinę, informacinę, mokslo populiariąją, metodinę literatūrą (toliau – bibliotekos fondas);
 • pildo, tvarko ir saugo mokyklos bibliotekos fondo ir darbo apskaitos dokumentus;
 • rengia naudojimosi mokyklos biblioteka taisykles;
 • tvarko mokyklos bibliotekos fondą pagal universalios dešimtainės klasifikacijos (UDK) lenteles;
 • sudaro ir redaguoja bibliotekos katalogus (kartotekas);
 • organizuoja mokyklos bibliotekos aprūpinimą bibliotekine technika (inventorinės knygos, bendrosios apskaitos knygos, dienoraščiai, kataloginės kortelės, skirtukai, formuliarai ir kt.);
 • suderinęs su mokyklos direktoriumi, organizuoja mokyklos bibliotekos fondo patikrinimą vieną kartą per septynerius metus;
 • tvarko bibliotekos informacinių laikmenų fondą;
 • dalyvauja rengiant ir įgyvendinant mokyklos veiklos planus (programas), ugdant mokinių informacinius gebėjimus;
 • organizuoja ir vykdo mokyklos mokinių, mokytojų, pagalbos specialistų, vadovų, aptarnaujančio personalo (toliau – vartotojų) aptarnavimą:
 • supažindina su bibliotekos teikiamomis galimybėmis ir naudojimosi biblioteka taisyklėmis;
 • moko naudotis atviru bibliotekos fondu;
 • atsako į vartotojų užklausas;
 • padeda rasti informaciją;
 • priima iš vartotojo vietoje prarastų ar sugadintų dokumentų ar įrangos tokius pat arba pripažintus lygiaverčiais dokumentus ar įrangą;
 • dalyvauja mokytojų tarybos veikloje, mokyklos direktoriaus sudarytose darbo grupėse, komisijose;
 • vykdo kitus teisės aktų nustatytus ar mokyklos direktoriaus priskirtus nenuolatinio pobūdžio pavedimus pagal kompetenciją.

Bibliotekininko atsakomybė:

 • užtikrinti darbo bibliotekoje drausmę ir rūpintis bibliotekos fondo apsauga, kokybe ir atnaujinimu;
 • rengti teminius informacinius aplankus (kartotekas) aktualiomis temomis;
 • užtikrinti mokyklos bibliotekos veiklą teisės aktų nustatyta tvarka;
 • garantuoti vartotojams teikiamų duomenų tikslumą ir patikimumą;
 • užtikrinti darbo saugos, priešgaisrinės saugos ir higienos numatytus reikalavimus;
 • vykdyti mokyklos veiklą reglamentuojančiuose dokumentuose nustatytus reikalavimus.

Klaipėdos jūrų kadetų mokyklos aprūpinimo vadovėliais ir mokymo priemonėmis tvarkos aprašas

Skip to content