Mokyklos metodinė taryba

Mokyklos metodinę veiklą organizuoja metodinė taryba. Ją sudaro metodinės tarybos pirmininkas ir metodinių grupių pirmininkai.

Metodinės tarybos pirmininkė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui Eglė Liaučienė.

Metodinės grupės ir pirmininkai:

Kalbų, socialinio ir dorinio ugdymo metodinė grupė – Jurgita Barasienė.

Matematikos, informacinių technologijų ir gamtamokslinio ugdymo  – Aurelija Šiaučiūnienė.

Meninio, technologijų ir fizinio ugdymo – Inesa Žurauskaitė.

Jūreivystės, laivybos ir karybos ugdymo – Raimondas Praleika.

Skip to content