INFORMACIJA PRIIMAMIEMS Į MOKYKLĄ MOKINIAMS IR JŲ TĖVAMS (GLOBĖJAMS/RŪPINTOJAMS)

Šiais metais mokinių motyvacijos vertinimas vykdomas supaprastinta tvarka:

  1. Atsisakoma fizinio pasirengimo testo.

      2. Vertinama priimamų mokinių:

      2.1. motyvacinis pokalbis nuotoliniu būdu su mokiniu, pageidaujančiu mokytis Jūrų kadetų mokykloje, jo tėvais (globėjais/rūpintojais);

      2.2.  šių mokslo metų II trimestro (arba I pusmečio) mokymosi pasiekimų  (lietuvių kalba ir literatūra, užsienio kalbos, matematika, gamtamokslinis ugdymas (gamta ir žmogus, biologija, chemija, fizika) bei socialinis ugdymas (istorija, geografija) vidurkis;

      2.3. fizinio ugdymo įvertinimas (pagal mokymosi pasiekimų pažymą);

      2.4. mokinio sveikatos būklė (galiojantis mokinio sveikatos būklės pažymėjimas forma Nr. E027-1).

P. S. Apie motyvacinio pokalbio laiką, dokumentų pateikimą tėvai (globėjai/rūpintojai) bus informuojami registracijoje nurodytu el. pašto adresu.

Skip to content