Informacija dėl priėmimo mokytis Klaipėdos jūrų kadetų mokykloje 2019–2020 mokslo metais

Nuo 2019 m. rugsėjo 1 d. Klaipėdoje pradeda veikti Jūrų kadetų mokykla (toliau – Mokykla).

Registracija į Mokyklą jau prasidėjo. Registruotis reikia informacinėje priėmimo į mokyklas sistemoje, prisijungus prie Klaipėdos miesto savivaldybės interneto svetainės (www.klaipeda.lt) paskyros „Priėmimas į mokyklas“.

2019–2020 mokslo metais mokytis Mokyklos 5–8 klasėse kviečiami mokiniai (berniukai ir mergaitės) iš visos Klaipėdos miesto savivaldybės teritorijos bei regioninėse savivaldybėse gyvenantys mokiniai. Mokykla bus auganti. Ją pasirinkę mokiniai galės baigti 12 klasių ir įgyti vidurinį išsilavinimą.

Pagrindinis jūrų kadetų ugdymo tikslas – formuoti mokinių jūrinį mentalitetą, ugdant patriotišką Lietuvos, kaip jūros valstybės, pilietį, puoselėjantį jūrinės kultūros tradicijas ir jūreivystės istoriją. Kasdienis ugdymo procesas bus skirstomas į formalųjį ugdymą(si), poilsio laiką, savarankišką mokymąsi, neformaliojo švietimo veiklas ir pažintinę veiklą.

Mokykloje bus įgyvendinami Jūrų kadetų ugdymo sampratos elementai. Pagrindinio ir vidurinio ugdymo dalykų bendrąsias programas papildys Jūreivystės, laivybos ir karybos pagrindų ugdymo programa. Dalis minėtos programos temų bus integruojamos į mokomųjų dalykų (lietuvių kalbos ir literatūros, užsienio kalbų, matematikos, informacinių technologijų, kūno kultūros ir kt.) ugdymo turinį, kita šios programos dalis bus įgyvendinama per pasirenkamųjų dalykų programas („Lietuvos karo istorijos pradmenys“, „Nacionalinio saugumo pradžiamokslis“, „Įdomioji astronomija“ ir kt.), dalykų modulius („Komunikacijos jūroje ženklų teorija ir praktika“, „Saugumo ir gelbėjimosi jūroje pagrindai“ ir kt.), pasirenkamas projektines, praktines, patyrimines veiklas, neformaliojo vaikų švietimo programas („Stovyklautojo pradžiamokslis“, „Orientacinis sportas“, „Jūrinių mazgų rišimas“ ir kt.), jūrų kadetų vykdomas privalomas socialines-pilietines veiklas bei pažintinę-kultūrinę veiklą, organizuojamą ne tik mokykloje, bet ir kitose aplinkose. Mokinių atostogų metu numatyta organizuoti stacionarias stovyklas, tarptautinius jaunimo mainus, jūrų kadetų praktiniams įgūdžiams ugdyti skirtas veiklas mokomuosiuose laivuose.

Mokykla turės Jūrų kadeto garbės kodeksą, savo simboliką: vėliavą, priesaiką, devizą, uniformą, asmeninius skiriamuosius ženklus.

Mokykla bendradarbiaus su Klaipėdos aukštąja jūreivystės mokykla, Klaipėdos universitetu, Klaipėdos laivininkų mokykla, Lietuvos Šaulių Sąjunga, Vakarų (Jūros) šaulių 3-iąja rinktine ir kitomis institucijomis.

Priėmimo į mokyklas dokumentai:

Aptarnavimo teritorijos, priskirtos savivaldybės mokykloms 2019–2020 mokslo metų priėmimui

Įsakymas. Dėl prašymų mokytis 2019–2020 m. m. registravimo pradžios

Nustatytas klasių ir mokinių skaičius 2019–2020 mokslo metams

Priėmimo į savivaldybės mokyklas tvarkos aprašas

Prašymai Sistemoje registruojami asmeniškai. Prašymus už asmenis iki 18 metų Sistemoje pildo vienas iš tėvų (globėjų, rūpintojų). Kaip užpildyti prašymą, rasite Klaipėdos miesto savivaldybės paskyroje Priėmimas į mokyklas.

Mokykloje dėl priėmimo konsultuoja Aurelija Visockienė, raštinės administratorė

tel. 8 46 300 664, el. p. kadetai.klaipeda@gmail.com

Pastaba: Vaizdo klipe nurodytas neteisingas adresas. Mokykla įsikūrusi Naikupės g. 25

Skip to content