Specialusis pedagogas


Mokyklos specialiojo pedagogo funkcijos

 • Teikia informacinę, konsultacinę pagalbą mokytojams specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių tėvams (globėjams, rūpintojams) ir kitiems asmenims tiesiogiai dalyvaujantiems ugdymo procese, ir juos konsultuoja specialiųjų poreikių mokinių ugdymo klausimais.
 • Bendradarbiaudamas su mokytojais, specialiųjų poreikių mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais), kitais asmenimis, tiesiogiai dalyvaujančiais ugdymo procese, numato ugdymo tikslus ir uždavinius bei jų pasiekimo būdus ir metodus, atitinkančius individualius specialiųjų poreikių mokinių gebėjimus ir galias, tenkinančius specialiuosius ugdymosi poreikius, pataria, kaip pritaikyti ugdymo programas, mokomąją medžiagą ir mokymo priemones.
 • Atlieka pedagoginį mokinių vertinimą, nustato mokinių žinių, mokėjimų, įgūdžių, gebėjimų lygį.
 • Padeda specialiųjų poreikių mokiniams įsisavinti ugdymo turinį (specialiojo pedagogo kabinete ar klasėje/ grupėje) ir lavina jų sutrikusias funkcijas, atsižvelgdamas į kiekvieno specialiųjų poreikių mokinio gebėjimus, ugdymosi galimybes, mokymosi ypatumus.
 • Tvarko ir pildo savo veiklos dokumentus, analizuoja mokyklos dokumentus, susijusius su specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių ugdymu, rengia veiklos ataskaitą.
 • Dalyvauja mokyklos Vaiko gerovės komisijos veikloje.
 • Dalyvauja mokyklos švietimo pagalbos specialistų komandos veikloje; esant reikalui, konsultuojasi su PPT specialistais.
 • Taiko savo darbe specialiosios pedagogikos naujoves.

Informacija tėvams apie specialiąją pagalbą mokykloje

Į mokyklas ateina skirtingų gebėjimų ir poreikių vaikai, todėl nenuostabu, kad kai kurie iš jų susiduria su sunkumais. Tėvams gana sunku nustatyti, kurios problemos išsispręs savaime, o kurioms įveikti reikės specialistų pagalbos.


Specialioji pagalba mokykloje – kas tai?

Pedagoginė psichologinė tarnyba (PPT) – atlieka nuodugnų mokinio specialiųjų ugdymosi poreikių įvertinimą. Rezultatus aptaria su mokiniu, tėvais, pedagogais. Daro išvadą apie asmens sutrikimą.

Pedagoginė psichologinė tarnyba (PPT) – rekomenduoja mokiniui, turinčiam specialiųjų ugdymosi poreikių pritaikyti ar individualizuoti Bendrąsias ugdymo programas. Rekomenduoja teiti mokiniui mokyklos specialistų pagalbą.

Specialusis ugdymas – mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreiki ugdymas, lavinimas bei vertybinių nuostatų formavimas, pripažįstant šių asmenų gebėjimus ir galias.

Specialieji poreikiai – tai pagalbos ir paslaugų reikmė, kuri atsiranda dėl to, kad ugdymo ir saviugdos reikalavimai neatitinka asmens galimybių.

Specialiųjų poreikių mokinys – mokinys, kurio galimybės mokytis ir dalyvauti visuomenės gyvenime yra ribotos dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų.

Specialusis pedagogas – specialistas, kuris dirba su vienu ar keliais ugdymosi problemų turinčiais mokiniais atskirame kabinete. Teikia pagalbą per matematikos ir lietuvių kalbos pamokas.

Logopedas – mokiniams padeda pašalinti ar sušvelninti turimus tarties, kalbėjimo, kalbos ir komunikacijos, balso, kalbos ritmo ir/ar tempo, sutrikimus.

Pritaikyta programa – teisės aktuose nurodoma, kad dalyko programos pritaikymas gali būti rekomenduojamas, kai vaikui nustatomi ilgalaikiai, stabilūs specialieji ugdymosi poreikiai. Ugdymo programa pritaikoma, kai mokinio pasiekimai žemesni nei patenkinamo lygio, neatitinka dvejų metų laikotarpiu nurodytų mokinių pasiekimų lygių požymių. Mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, dalykų Bendrąją programą pritaiko mokytojas.

Individualizuota programa – gali būti rekomenduojama mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių dėl sutrikusio intelekto, taip pat ir turintiems kompleksinių negalių (kai intelekto sutrikimas yra negalių derinio dalis).


Gerbiami tėveliai, Jūs galite padėti savo vaikui

 • Pirmiausiai reikia išsiaiškinti, ką mano pats vaikas. Ar jam pačiam atrodo, kad jis turi mokymosi problemų.
 • Jūsų aktyvus dalyvavimas, aptariant vaiko sunkumus, numatant pagalbos vaikui būdus ir formas, yra be galo svarbus.
 • Nebūkite abejingi, domėkitės savo vaiku. Jeigu Jūsų vaikas turi specialiųjų ugdymosi poreikių, nekaltinkite jo tingėjimu, nenoru mokytis.
 • Niekas geriau už Jus nepažįsta Jūsų vaiko. Papasakokite apie savo vaiką ugdančiam pedagogui: kas jam gerai sekasi, kokią veiklą jis mėgsta, kas jam patinka, kas jį nuramina, kaip jis reiškia savo jausmus ir daugelį kitų dalykų. Parodykite vaikui, kad Jūs džiaugiatės bent mažiausiu jo laimėjimu, pagirkite, paskatinkite jį.
 • Negalvokite, kad pedagogai stebukladariai ir vieninteliai žino, kas tinkama Jūsų vaikui. Pasidalinkite su jais savo patyrimu, baimėmis, rūpesčiais, pasiekimais, džiaugsmais.
 • Jūsų vaikas tikrai padarys pažangą, jeigu glaudžiai bendradarbiausite su pedagogais, specialistais. Bendradarbiavimas – kelias į sėkmę.
 • Padėkite savo vaikui pasijusti mylimam, svarbiam, reikalingam, nors jis ir patiria nesėkmių moksle.
 • Visada domėkitės savo vaiko pasiekimais.
 • Nepraraskite kantrybės, kai Jūsų vaikas ne iš karto supras kokią nors užduotį, pamirš Jūsų prašymus ir pan.
 • Svarbiausia, Tėveli, Mamyte, nepalikite savo vaiko vieno su jo problemomis, visada rodykite vaikui, kad jį mylite tokį, koks jis yra.
 • „Nebėkite“ nuo vaiko nesėkmių, nebauskite jo pažeminimu, o visada domėkitės vaiko ugdymu, bendradarbiaukite su klasės auklėtoju ir kitais specialistais.Atminkite, kad visi mes esame skirtingi, ir tai yra normalu. Juk būtų nenormalu, jei visi būtumėm vienodi.

Parengta pagal specialiosios pedagogės, logopedės Jurgitos Lukšienės ,,Informacija tėvams“ lankstinuką

Skip to content