Konkursas direktoriaus pavaduotojo ugdymui pareigoms užimti

Skelbiamas atviras konkursas 

KLAIPĖDOS JŪRŲ KADETŲ MOKYKLOS (savivaldybės biudžetinė įstaiga, Naikupės g. 25, LT-93202, Klaipėda; kodas 290442080) DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO UGDYMUI PAREIGOMS UŽIMTI

Darbo pobūdis:

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui organizuoja Mokyklos ugdymo programų, ugdymo plano rengimą bei įgyvendinimą, užtikrina ugdymo proceso stebėseną, vertina ir analizuoja ugdymo kokybę, ugdymosi pagalbos teikimą,  vadovauja Vaiko gerovės komisijos, organizuoja  Metodinės tarybos darbą, teikia metodinę pagalbą mokytojams ir kitiems Mokyklos bendruomenės nariams. Teikia siūlymus dėl Mokyklos veiklos gerinimo, dalyvauja darbo grupių ir komisijų veikloje. Geba savarankiškai vykdyti direktoriaus pavaduotojo ugdymui pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas ir kitus Mokyklos direktoriaus pavedimus.

                      Pareigybės grupė – įstaigos vadovo pavaduotojas.

                      Pareigybės lygis – A2.

                      Darbo krūvis – 1 etatas

                      Atlyginimo koeficientų apribojimai – 12,23 – 12,27

                      1. Specialūs reikalavimai šias pareigas einančiam darbuotojui:

             1.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą;

             1.2. turėti pedagogo kvalifikaciją ir ne mažesnį kaip 3 metų pedagoginio darbo stažą arba magistro laipsnį, pedagogo kvalifikaciją ir ne mažesnį kaip 2 metų pedagoginio darbo stažą;

             1.3. turėti ne mažesnę kaip 1 metų vadovavimo asmenų grupei (grupėms) patirtį;

             1.4. turėti darbo patirties įgyvendinant vidurinio ugdymo programas;

             1.5. mokėti dirbti kompiuteriu, tvarkyti dokumentų apskaitą, priimti ir siųsti informaciją;

             1.6. gerai mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti teisės aktais nustatytų valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų reikalavimus;

             1.7. ne žemesniu kaip B1 kalbos mokėjimo lygiu mokėti bent vieną iš trijų Europos Sąjungos darbo kalbų (anglų, prancūzų ar vokiečių);

             1.8. mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, spręsti iškilusias problemas ir konfliktus;

             1.9. mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją rengti išvadas ir teikti pasiūlymus darbo tobulinimui;

             1.10. gerai išmanyti švietimo vadybą, mokėti bendrauti ir bendradarbiauti, dirbti komandoje;

             1.11. gebėti objektyviai vertinti ugdymo įstaigos pedagogų veiklą;

1.12. mokėti rengti mokyklos vidaus dokumentus, projektus.

2. Šias pareigas einančio darbuotojo funkcijos:

2.1. Teikia siūlymus ir dalyvauja rengiant Mokyklos strateginį planą, ugdymo planus, rengia metinį veiklos planą, veiklos tobulinimo veiksmų planus.

2.2. Organizuoja ir kontroliuoja strateginius Mokyklos tikslus atsiliepiančio ugdymo turinio 

kūrimą, derina pateiktas ugdymo plano dalis ir rengia bendrą ugdymo plano projektą, kontroliuoja ugdymo programų vykdymą.

2.3. Organizuoja ugdymo procesą: 

2.3.1. sudaro ir koreguoja pamokų tvarkaraštį; 

2.3.2. stebi, analizuoja ir vertina pagrindinio ugdymo programos įgyvendinimą, derina ir koordinuoja ilgalaikius planus, vertina ugdymo rezultatus. Numato ugdymo proceso raidos ir kaitos kryptis; 

2.3.3. koordinuoja pasiruošimą olimpiadoms, konkursams, kitiems renginiams; 

2.3.4. reguliuoja ir optimizuoja moksleivių mokymosi krūvius; 

2.3.5. inicijuoja ir vykdo mokinių individualios pažangos stebėseną; 

2.3.6. organizuoja mokinių testavimą, kontroliuoja tyrimų organizavimą ir rezultatų vertinimą; 

2.3.7. inicijuoja, planuoja ir kontroliuoja mokymosi pagalbos teikimą; 

2.3.8. kontroliuoja mokytojų elektroninio dienyno pildymą, mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo informacijos fiksavimą; 

2.3.9. organizuoja ir koordinuoja savarankišką mokymą(si) pavienio mokymosi forma, mokymą(si) namuose; 

2.3.10. vykdo mokinių tėvų pedagoginį švietimą. 

2.4. Kuruoja mokytojų darbą: 

2.4.1. teikia profesinę pagalbą mokytojams, prižiūri, kaip vykdomi Mokyklos veiklą reglamentuojančių dokumentų reikalavimai; 

2.4.2. rūpinasi kuruojamų dalykų mokytojų kvalifikacijos kėlimu, atestacija; 

2.4.3. rengia pedagogų kvalifikacijos tobulinimo planus, organizuoja Mokyklos mokytojų kvalifikacijos kėlimo renginius ir seminarus; 

2.4.4. koordinuoja Mokyklos metodinės tarybos veiklą; 

2.4.5. inicijuoja ugdymo programų, mokymo priemonių, naujų ugdymo formų ir metodų aptarimus; 

2.4.6. rūpinasi darbe nesančių mokytojų vadavimu ir pamokų užimtumu. 

2.5. Vadovauja Vaiko gerovės komisijai, atsako už prevencinės veiklos vykdymą, specialiųjų poreikių turinčių mokinių ugdymą(si). 

2.6. Organizuoja ir bendradarbiauja, atliekant Mokyklos veiklos kokybės vidaus įsivertinimą. 

2.7. Organizuoja mokytojų budėjimą Mokykloje. 

2.8. Rengia, tikslina ir derina viešinimui skirtą su ugdymu susijusią informaciją apie Mokyklą.

2.9. Rengia, tikslina ir derina ataskaitas ugdymo klausimais Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai, Klaipėdos miesto savivaldybei ir kitoms institucijoms. 

2.10. Organizuoja dalyvavimą projektinėje veikloje, ryšių palaikymą ir bendradarbiavimą su kitomis ugdymo įstaigomis bei socialiniais partneriais. 

2.11. Vadovauja direktoriaus įsakymu sudarytoms darbo grupėms, komisijoms. 

2.12. Pavaduoja Mokyklos direktorių jo atostogų, komandiruočių, nedarbingumo ir kt. laikotarpiais. 

2.13. Pagal tvarkaraštį budi Mokykloje. 

3. Pretendentai elektroniniu būdu per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą privalo pateikti:

3.1. Prašymą leisti dalyvauti konkurse (toliau vadinama – prašymas);

3.2. Asmens dokumento kopiją;

3.3. Gyvenimo aprašymą (CV);

3.4. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;

3.5. Darbo stažą patvirtinančio dokumento kopiją;

3.6. Dokumentų, liudijančių kitų kvalifikacinių reikalavimų atitikimą, kopijas (jeigu tokius dokumentus turi);

3.7. Pretendento anketą;

3.8. Pretendentų dokumentai priimami 14 kalendorinių dienų nuo konkurso paskelbimo,

neįskaitant konkurso paskelbimo dienos;

                      3.9. Pretendentai, kurie atitiks konkurso skelbime nustatytus kvalifikacinius reikalavimus, apie dalyvavimą pretendentų atrankoje bus informuoti asmeniškai (telefonu arba el. paštu).

                      4. Pretendentų atrankos būdas – testas žodžiu (pokalbis).

                      5. Konkurso paskelbimo data  – 2022 m. gruodžio  29 d. 

                      Išsamią informaciją apie skelbiamą konkursą galima gauti tel. 8 612 54718.

Skip to content